Avís de protecció de dades de caràcter personal de la pàgina web: canxaubet.cat

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l’Ajuntament de Pineda de Mar vol comunicar que la finalitat del tractament de les dades personals, de conformitat amb el «Registre d’activitats del tractament», regulat a l’article 30 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, és:

  1. Gestió de totes les dades relacionades amb els abonats al complexe esportiu.
  2. Realitzar enquestes de satisfacció generals i específiques en relació a les activitats que es desenvolupen en el centre.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb seu a la Plaça Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, telèfon 93 767 15 60, correu electrònic: ajuntament@pinedademar.org

Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Pineda de Mar compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@pinedademar.org; un escrit adreçat a: Delegat de Protecció de Dades, Plaça Catalunya, núm. 1 08397-Pineda de Mar o bé una trucada al telèfon 937671560, extensió 2103.

Com es poden exercir els drets d’accés; rectificació; supressió; oposició; limitació del tractament i portabilitat de les dades, regulats als articles 16 al 21 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Podeu accedir a les vostres dades; rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Pineda de Mar (Plaça Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar), o mitjançant la seva seu electrònica.

L’Ajuntament de Pineda de Mar us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes, que si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades— o exercitar accions judicials.